За БалБок

БалБок Инженеринг АД

БалБок Инженеринг е водеща българска компания с вече 25-годишна история в управлението на отпадъци (в т. ч. радиоактивни и опасни) и развитие на технологии за тяхното третиране. Дейността на дружеството включва както самите дейности по третиране на отпадъци, така и научни изследвания и управление на проекти в областта на опазването на околната среда. Важно място в нашата дейност заема консултантската работа – разработването на планове и програми, различни видове проучвания, в които прилагаме значителния практически и научен опит, с който разполагаме.

БалБок притежава и е оператор на две площадки за третиране на отпадъци и заедно с мрежата си от европейски партньори гарантира спазване на съвременните принципи за защита на околната среда.

Работим с производствени предприятия, търговски фирми, общински и областни администрации в цялата страна, с наши товарни превозни средства. Разполагаме със специализиран екип, който извършва подготовка на отпадъците за транспортиране на място – например преопаковане и саниране на замърсени терени и складови помещения, източване и почистване на резервоари с химикали и други, когато е необходимо.

БалБок Инженеринг е утвърдена компания в областта на управлението на опасни отпадъци и има дългогодишен опит в иновациите. Дружеството ни бе отличено като "Иновативно предприятие на годината 2014" в област "Зелена иновация" на Десетия иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.